Práva dotknutej osoby

 Práva dotknutej ( fyzickej ) osoby

v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov („GDPR“)

 

Každý užívateľ internetu, mobilných zariadení, digitálnych technológií, vozidiel, software, cloudu, sietí, hesiel a prístupových práv, bankových údajov, majetkových pomeroch, zdravotných záznamov, by si mal byť vedomý toho, že informácie, ktoré nezabezpečí alebo zverejní, môžu vidieť a ukladať ostatní užívatelia. Dbajte preto na ochranu svojho súkromia. Máte tieto práva:

 

-      právo vedieť kto spracúva, čo a prečo;

-      právo na obmedzenie spracúvania;

-      právo prístupu k vaším údajom;

-      právo namietať;

-      právo na presnosť a opravu osobných údajov;

-      právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov;

-      právo na vymazanie údajov a právo byť zabudnutý;

-      právo vyjadriť sa ku automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu;

-      právo na presun vašich údajov;

-      právo podať žiadosť prevádzkovateľovi

-      právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

 

ŽIADOSŤ:

Prosíme, aby ste svoje práva, vyjadrili najprv v Žiadosti na otázky, námietky, sťažnosti, kde jasne uvediete aj svoje meno, priezvisko, tel.č., e-mail, adresu bydliska.

 

Prevádzkovateľ:       INVESTCOM s.r.o.; //www.hotelmlynky.sk/;

sídlo:                           Račí potok 47, 040 01 Košice   

IČO: 31584535           IČ DPH: SK2020428718

štatutár:                     Vladimír Fiľakovský, tel:+421917923276, email: .................

prevádzkár:               Eva Hečková, tel: 0915351166, email: info@hotel-mlynky.sk  

Prevádzka:    Hotel Mlynky, Mlynky-Biele vody č.252, 05376 Mlynky, okr. Spišská Nová Ves

 

V písomnej žiadosti musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha. Právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov v zmysle príslušných zákonov, ktorú musíte rešpektovať.

 

 

SŤAŽNOSŤ:

Každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na jednom dozornom orgáne, a to v členskom štáte svojho obvyklého pobytu. Úrad informuje dotknutú osobu v primeranej lehote o stave vybavenia sťažnosti a o výsledku prešetrenia sťažnosti.

 

Dozorný orgán je nezávislý orgán verejnej moci: Úrad pre ochranu osobných údajov (ďalej „ÚOOÚ“), adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel:+421/2/32313214; e-mail:statny.dozor@pdp.gov.sk; https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Úplné znenie zákona č.18/2018, Z.z.:

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_18_20180525.pdf

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/narodny-pravny-ramec

© 2019 Hotel Mlynky | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET