Pravidlá spracúvania osobných údajov


ubytovaných, resp. dotknutých osôb
v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov („GDPR“)

Prevádzkovateľ:      INVESTCOM s.r.o.; https: //www.hotelmlynky.sk/;

sídlo:                       Račí potok 47, 040 01 Košice
IČO:                        31584535 IČ DPH: SK2020428718
štatutár:                  Vladimír Fiľakovský, tel:+421917923276, email 
info@hotelmlynky.sk
prevádzkár:             Eva Hečková, tel: 0915351166, email: info@hotel-mlynky.sk
Prevádzka:     Hotel Mlynky, Mlynky - Biele vody č. 252, 053 76 Mlynky, okr. Spišská Nová Ves
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Ako prevádzkovateľ informačných a kamerových systémov,
vydávam nasledovné pravidlá:

1. Dotknutou osobou sa považuje: návštevník, ubytovaný, rodič dieťaťa, zákonný zástupca, návštevník, volajúci, či užívateľ webstránok.

2. Každá dotknutá osoba, ktorá sa pohybuje v priestoroch Hotel Mlynky, resp. telefonuje, napíše e-mail a/alebo si prezerá www.hotelmlynky.sk, robí objednávku cez www.booking.com, www.tripadvisor.com sa považuje za dotknutú osobu a tým prejavuje svoj dobrovoľný SÚHLAS Prevádzkovateľovi aj zmluvným sprostredkovateľom so spracúvaním svojich osobných údajov.

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v zmysle Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č.277/2008, účinná od 01.08.2008, v zmysle Zákona č. 135/82 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v platnom znení a každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec) je povinný v zmysle Zákona č. 48/2008 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení. V zmysle platných zákonov má Prevádzkovateľ oprávnený záujem spracúvať osobné údaje a plniť tak svoju službu voči dotknutým osobám.

4. Prevádzkovateľ monitoruje verejné priestory alebo počas organizovania kultúrnych a športových podujatí na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo ochrany majetku alebo zdravia označené nasledovne:

Hotel Mlynky


5. Dotknuté osoby, týmto berú na vedomie, že ich osobné údaje budú Prevádzkovateľ, zamestnanci, oprávnené osoby a tretie strany chrániť pred zneužitím, budú zachovávať mlčanlivosť a spracúvať v oprávnenom záujme, na zákonmi stanovenú dobu nasledovne:

- kamerový záznam max. 14 dní,

- žiadosti podané písomne alebo elektronicky 31 dní,

- pre účely evidencie v informačných systémoch min. 1 rok,

až do ukončenia doby ich oprávneného spracúvania alebo do zmazania.

6. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje neposkytne tretím osobám, bez zmluvného vzťahu, na ďalšie spracovanie, sprostredkovanie, marketingové účely a neplánuje ich prenášať do tretích krajín. Zmluvní partneri, sprostredkovatelia sú:

- www.booking.com, Booking.com (Slovakia) s.r.o.; Mickiewiczova 9 811 07 Bratislava, IČO: 47618302; https://www.booking.com/content/privacy.sk;

- www.tripadvisor.com, TripAdvisor LLC, 400 1st Avenue Needham, MA 02494, USA, https://tripadvisor.mediaroom.com/SK-privacy-policy;

- www.airbnb.com; Airbnb Ireland UC, private unlimited company, The Watermarque Building, South Lotts Road, Ringsend, Dublin 4, Irsko; DIČ: IE9827384L; https://www.airbnb.cz/help/contact_us

7. Prevádzkovateľ plánuje zverejniť ľubovoľné fotografie, či video z podujatí na svojich webstránkach, soc.sieti, v printových správach, v televízii a verejnej nástenke iba pre účely všeobecnej prezentácie. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Za foto a video dokumentáciu zhotovenú inými osobami, prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

8. Práva dotknutej osoby:

- právo vedieť kto spracúva, čo a prečo;

- právo na obmedzenie spracúvania;

- právo prístupu k vaším údajom;

- právo namietať;

- právo na presnosť a opravu osobných údajov;

- právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov;

- právo na vymazanie údajov a právo byť zabudnutý;

- právo vyjadriť sa ku automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu;

- právo na presun vašich údajov;

- právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

9. ŽIADOSŤ: Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať v Žiadosti podanej Prevádzkovateľovi, kde jasne uvedie aj svoje meno, priezvisko, tel.č., e-mail, adresu bydliska. V písomnej žiadosti musí byť zrejmé, kto si právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy, podpis žiadateľa; pričom sa vyhotoví jedna kópia žiadosti/zápisnice pre dotknutú osobu. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov v zmysle príslušných zákonov. (viď tlačivo „Žiadosť dotknutej osoby“)

10. SŤAŽNOSŤ: Každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť, ak sa domnieva, že jeho žiadosť nebola Prevádzkovateľom uspokojivo vybavená. Úrad informuje dotknutú osobu v primeranej lehote o stave vybavenia sťažnosti a o výsledku prešetrenia sťažnosti. Dozorný orgán je nezávislý orgán verejnej moci: Úrad pre ochranu osobných údajov (ďalej „ÚOOÚ“), adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel:+421/2/32313214; e-mail:statny.dozor@pdp.gov.sk; https://dataprotection.gov.sk/uoou/. Úplné znenie zákona č.18/2018, Z.z.: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_18_20180525.pdf; https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/narodny-pravny-ramec

11. Dotknutá osoba berie na vedomie, že predmetné pravidlá sú súčasťou internej Smernice o GDPR, ktorou sa Prevádzkovateľ riadi a je záväzná pre zúčastnené strany.

12. Tieto pravidlá sú platné a účinné dňom 01.01.2019.


 

 

 

 

© 2019 Hotel Mlynky | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET