Ubytovací poriadok

Ubytovacieho zariadenia – Hotel Mlynky***
platný od 01. 01. 2010
Sídlo: Mlynky – Biele Vody č.252, Mlynky
zodpovedný vedúci : Hecková Eva Ing.


Článok I.


Podmienky a spôsob ubytovania


1. V hoteli môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je k ubytovaniu riadne prihlásený. Za týmto účelom predloží k nahliadnutiu pracovníkovi recepcie ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 135/82 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v platnom znení a v zmysle zákona č. 428/2008 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.


2. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec) je povinný v zmysle zákona č. 48/2008 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať na recepciu úradné tlačivo o hlásení pobytu, predložené pri príchode pracovníkom recepcie, pričom všetky požadované údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne.


3. Na základe objednaného ubytovania sa v deň príchodu môže hosť ubytovať v čase od 14.00 h do 18.00 h. Do tejto doby hotel pre hosťa izbu rezervuje, pokiaľ v objednávke nebola iná požiadavka a hotel ju potvrdil. Ak hosť do 18.00 h nenahlási svoj príchod, po 18.00 h môže hotel izbou voľne disponovať, pokiaľ sa s hosťom nedohodne inak. V prípade, že hosť uhradil zálohovú platbu, je hotel povinný podržať rezerváciu do 22.00 h. Za predpokladu, že hosť nenastúpi na pobyt ani po tomto termíne, hotel nie je povinný zálohovú platbu vrátiť hosťovi, resp. postupuje v zmysle storno podmienok.


4. V čase od 22.00 h do 06.00 h sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný pokoj . Iba so súhlasom zodpovedného pracovníka, alebo vedenia je možné organizovať spoločenské akcie aj po 22.00 h, a to v priestoroch k tomu určených.


5. Hotel poskytuje svojim hosťom služby v rozsahu ako boli vzájomne dohodnuté. Hosť platí platbu za ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom spravidla po prihlásení na ubytovanie . Týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na základe zmlúv o ubytovaní. Cenník služieb za prechodné ubytovanie a ďalšie služby je k nahliadnutiu na recepcii hotela.


6. Hosť svoj pobyt odhlási najneskôr do 10,00 hod. Do tohto času izbu uvoľní, pokiaľ nebolo individuálne vopred dohodnuté inak. Pokiaľ hosť neuvoľní do 12,00 hod. , môže mu ubytovacie zariadenie účtovať pobyt za celý nasledujúci deň, ak nebolo vopred dohodnuté inak . Izba sa považuje za uvoľnenú potom, čo hosť vynesie z izby všetky svoje veci, odovzdá kľúč od izby na recepcii poverenému pracovníkovi a oznámi odhlásenie z ubytovania.


7. Hotel si vyhradzuje právo požadovať od hosťa pri rezervácii zálohovú platbu vo výške 50% - 100% z ceny ubytovania. Rezervácia sa stáva záväznou pre hotel až po obdržaní úhrady zálohovej platby na účet hotela.


8. Hotel je oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky v prípade, že hosť zruší svoju rezerváciu pobytu písomne, elektronicky alebo faxom v nasledovných lehotách:

  • viac ako 20 dní pred nástupom na pobyt bez poplatku
  • 20 až 14 dní pred nástupom na pobyt 20 % z ceny ubytovania
  • 14 až 7 dní pred nástupom na pobyt 50% z ceny ubytovania
  • 7 až 0 dní pred nástupom na pobyt 100 % z ceny ubytovania


Článok II.


Zodpovednosť ubytovacieho zariadenia a klienta


1. Hotel nezodpovedá za veci, peniaze a cennosti ubytovaných osôb, ktoré si hostia nechajú bez dozoru.


2. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa platných predpisov. Hosť ako zodpovedný zástupca zodpovedá za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný, ako aj za škody spôsobené osobami a zvieratami, ktoré sa nachádzajú v priestoroch ubytovacieho zariadenia a pobyt im tam umožnil hosť.


3. Hosť je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí.


Všeobecne platné ustanovenia


1. V izbe a spoločenských priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu zodpovedného pracovníka alebo vedenia hotela premiestňovať interiérové zariadenie, prevádzať akékoľvek zmeny a úpravy na zariadení hotela, vykonávať zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.


2. V ubytovacom zariadení a obzvlášť v izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické, plynové - prenosné spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahujem na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných v izbe, alebo prenosných elektrických zariadení (holiaci strojček, sušič vlasov a nabíjačky na bežné spotrebné elektrické prístroje a pod.).


3. V prípade požiaru je hosť povinný riadiť sa pokynmi zodpovedných pracovníkov (v zmysle požiarno-evakuačného plánu) a po príchode jednotky požiarnej ochrany, pokynmi veliteľa zásahu.


4. Z bezpečnostných dôvodov, nie je dovolené ponechať deti do 12 rokov bez dozoru dospelej osoby, a to ani v hotelovej izbe ani v ostatných priestoroch hotela. Pri vzniku škody zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt v hoteli, a ktorá je zodpovedná podľa zákona.


5. Hosťom nie je dovolené vnášať do izby veci pre úschovu ktorých hotel vyčlenil iné miesto. Na úschovu takýchto vecí sa hosť informuje na recepcii.


6. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch hotela. Na všetkých nefajčiarskych izbách platí prísny zákaz fajčenia.


7. Pri onemocnení alebo poranení klienta ubytovacie zariadenie nahlási požiadavku poskytnutia lekárskej pomoci, prípadne prevozu do nemocnice príslušnému zdravotnému zariadeniu.


8. Psy a iné zvieratá majú vstup do zariadenia dovolený za poplatok.

 
9. Pred odchodom z izby je hosť povinný riadne uzatvoriť všetky okná, uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a priľahlých priestoroch izby, vypnúť elektrické spotrebiče, ktoré sa nachádzajú v izbe , riadne zamknúť vchodové dvere apartmánu a kľúč s príveskom od izby odovzdať na recepcii hotela.

 
10. Za stratu kľúča s príveskom účtujeme 10 EUR.


11. Prípadné vzniknuté závady je hosť povinný okamžite nahlásiť na recepcii hotela.


12. Hotelové parkovisko je bezplatné a nie je strážené. Hotel nezodpovedá za odcudzenie, prípadne za spôsobenú škodu na motorových vozidlách. Hostia môžu parkovať len na parkovisku, ktoré sa nachádza pred a pod budovou. Odporúčame hosťom, aby sa presvedčili o riadnom uzamknutí a zabezpečení auta. V aute nenechávajte voľne položené osobné veci.


13. Sťažnosti hostí, resp. prípadné pripomienky a návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia sa riadia podľa reklamačného poriadku.


14. Hosť a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, ktorý je záväzný pre obe strany v plnom rozsahu. V prípade, že hosť poruší niektoré z ustanovení ubytovacieho poriadku, má vedenie ubytovacieho zariadenia právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní prechodnej ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času a bez nároku hosťa na vrátenie peňazí.

© 2019 Hotel Mlynky | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET