Všeobecné vyhlásenie

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti Hotel Mlynky***. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Hotel Mlynky*** zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Hotel Mlynky*** si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve Hotel Mlynky*** alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou Hotel Mlynky***. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Hotel Mlynky***.

Všetky osobné údaje získava Hotel Mlynky*** od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

 

© 2019 Hotel Mlynky | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET