Žiadosť dotknutej osoby

Žiadosť dotknutej osoby

v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov („GDPR“)

 

Menovaný žiadateľ:...............................................................e-mail:...........................................

 

Adresa žiadateľa........................................................................................PSČ.........................

 

Týmto:

 

□ odvolávam svoj súhlas a neprajem si ďalšie spracúvanie údajov;

□ namietam spracúvanie, fotenie, kamerovanie, monitoring;

□ žiadam vymazanie osobných údajov;

□ žiadam presun osobných údajov;

□ opravu osobných údajov;

 

POPIS žiadosti podrobne:...........................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Prevádzkovateľ: INVESTCOM s.r.o.;          //www.hotelmlynky.sk/;

sídlo:          Račí potok 47, 040 01 Košice   

Prevádzka:    Hotel Mlynky, Mlynky-Biele vody č.252, 05376 Mlynky, okr. Spišská Nová Ves

 

Poznámky:

V písomnej žiadosti musí byť zrejmé, kto si právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy, podpis žiadateľa.

Právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov v zmysle príslušných zákonov alebo orgánov činných v trestnom konaní.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v primeranej lehote o stave vybavenia žiadosti a o jej výsledku.

 

V ......................................... dňa..............................

                                   .

...........................................

podpis žiadateľa           

 ............................................  

 kto prevzal žiadosť, podpis   

                                                           

 

 

 

© 2020 Hotel Mlynky | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET